DISSIDIA 012 Original Soundtrack

  • £31.99

Available to order (please allow up to 6 weeks for delivery)

Composed by : Nobuo Uematsu, Junya Nakano, Naoshi Mizuta, Hitoshi Sakimoto and Masashi Hamauzu

Arranged by : Takeharu Ishimoto, Tsuyoshi Sekito and Mitsuto Suzuki

  • Otaku code: 81206E
  • Catalogue no.: SQEX-10235~37
  • Barcode: 4988601462297
  • Release date: 2/3/2011
  • Condition: New
  • Format: 3 CDs