Ten Plants - Game Composer Music - Nobuo Uematsu Etc

  • £22.99

Available to order (please allow 2 to 6 weeks for dispatch)

Music Composed By: Miki Higashino, Tsukasa Tawada, Nobuo Uematsu (Final Fantasy), Hitoshi

Sakimoto, KENYU, Toshiyuki Sasagawa, Shinji Hosoe, Thelonious Monkeys,

Yuzo Koshiro, and Jun Chiki Chikuma.

  • Otaku code: 60358F
  • Catalogue no.: BICA-5001
  • Barcode: 4988102164652
  • Release date: 10/9/2008
  • Condition: New
  • Format: 1 CD